Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

F&L Rental Group: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid F & L Rental Group B.V. Statutair gevestigd te Barendrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 29040056, waar ook de direct of indirect verbonden ondernemingen alsmede directeuren, vertegenwoordigers en leidinggevende onder vallen.

Opdrachtgever: Klant/de wederpartij van F&L Rental Group/ de natuurlijke of rechtspersoon dan wel Consument die aan F&L Rental Group een opdracht heeft verstrekt voor het uitvoeren van Werkzaamheden.

Consument: Een natuurlijk persoon, niet handelend in het kader van bedrijf of beroep.

Werkzaamheden: Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanning verplichting. Hier is zeker, maar niet uitsluitend, onder te verstaan: het (tijdelijk) beschikbaar stellen en/of transporteren, monteren, demonteren van Huurobjecten en de levering/verhuren van diensten/ Huurobjecten.

Huurobject: De materialen (aggregaten, stroomvoorzieningen, watersystemen, verlichtingstechniek, verwarming etc.) welke de Opdrachtgever huurt van F&L Rental Group en hier uit voortvloeiende diensten of levering en installatie van enige andere soort materialen of diensten.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van F&L Rental Group die strekken tot het verlenen van diensten, het verkopen van producten of het verhuren van producten.
 2. De door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met F&L Rental Group.
 3. Als een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 4. In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.
 5. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan het feit dat F&L Rental Group deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.
 6. Als onderdeel van de Algemene Voorwaarden hanteert F&L Rental Group Leveringsvoorwaarden. Deze Leveringsvoorwaarden maken onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden en zijn van toepassing alle aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten en andere handelingen, die betrekking hebben huurobjecten van F&L Rental Group en het in verband daarmee te verlenen van diensten door F&L Rental Group.
 7. Afwijkingen en/of aanvullingen op de Voorwaarden gelden slechts als zij schriftelijk tussen F&L Rental Groupen Opdrachtgever zijn overeengekomen, en gelden bovendien uitsluitend voor de opdracht waarbij de afwijkende bedingen worden gemaakt.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend en binden F&L Rental Group niet. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een door P F&L Rental Group gedane aanbieding. Totdat de aanbieding door Opdrachtgever schriftelijk is geaccepteerd staat het F&L Rental Group vrij haar aanbieding in te trekken dan wel te wijzigen.
 2. De door F&L Rental Group gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn exclusief btw en andere belastingen van overheidswege. Ook zijn de opgegeven prijzen exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen maar niet beperkt tot waterverbruik, diesel/benzine, vorstbescherming, reizen verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen F&L Rental Group en Opdrachtgever komt tot stand nadat een door F&L Rental Group uitgevaardigd aanbod door de Opdrachtgever wordt aanvaard.
 2. Aanvaarding door de Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven door F&L Rental Group.
 3. Een overeenkomst komt ook tot stand nadat Opdrachtgever het door F&L Rental Group uitgevaardigde aanbod heeft aanvaard en F&L Rental Group aanvangt met de door haar te verrichten werkzaamheden.
 4. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden gemeld aan F&L Rental Group en moeten schriftelijk worden aanvaard door de F&L Rental Group, tenzij F&L Rental Group en Opdrachtgever uitdrukkelijk iets anders overeenkomen.
 5. Een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen schriftelijk worden geannuleerd. Opdrachtgever houd zich aan onderstaande annuleringsvoorwaarden. Indien de offerte akkoord is dient Opdrachtgever u zoals afgesproken de volledige factuur uiterlijk 5 dagen voor aanvang van het project te hebben voldaan. Daarnaast gelden onderstaande annuleringskosten. Bij bevestiging van de offerte gaat u akkoord met onderstaande annuleringskosten:
 • Bij annulering tot 30 dagen voor leverdatum, 10% van het offertebedrag
 • Bij annulering tot 21 dagen voor leverdatum, 20% van het offertebedrag
 • Bij annulering tot 14 dagen voor leverdatum, 30% van het offertebedrag
 • Bij annulering tot 7 dagen voor leverdatum, 40% van het offertebedrag
 • Bij annulering tussen 7 dagen en 3 werkdagen voor leverdatum, 50% van het offertebedrag
 • Bij annulering binnen 3 werkdagen voor leverdatum, 100% van het offertebedrag

Daarnaast dienen redelijkerwijs al gemaakte kosten ter voorbereiding van de werkzaamheden door F&L Rental Group volledig te worden vergoed door Opdrachtgever.

 1. Als de in artikel 3.5 genoemde termijnen zijn verstreken alvorens Opdrachtgever de overeenkomst annuleert is Opdrachtgever het volgende percentage over het gehele offerte bedrag schuldig aan F&L Rental Group.
 2. Kennelijke vergissingen in de offertes (bijvoorbeeld de geoffreerde prijs) ontheffen F&L Rental Group van haar nakomingverplichtingen en/of schadevergoedingen daaruit voortvloeiende, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 4 Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt F&L Rental Group in de gelegenheid de werkzaamheden uit te voeren en voldoet aan verzoeken daaromtrent van F&L Rental Group.
 2. Opdrachtgever dient zich te gedragen volgens de in overeenstemming met de in deze voorwaarden geldende verplichtingen. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt is F&L Rental Group gerechtigd de werkzaamheden voor de Opdrachtgever op te schorten of te beëindigen, zonder dat F&L Rental Group daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt richting, tegenover, naar Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat F&L Rental Group alle juiste gegevens in haar bezit heeft om de werkzaamheden naar behoren te voldoen. Ook dient Opdrachtgever te beschikken over eventuele goedkeuring die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals vergunningen etc. Opdrachtgever vrijwaart F&L Rental Group voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

Artikel 5 Verplichtingen F&L Rental Group

 1. F&L Rental Group verplicht zich om zich in te spannen tot het deugdelijk verrichten van de werkzaamheden zoals Die omschreven staan in de offerte/aanbieding en dat alle door F&L Rental Group ter beschikking gestelde zaken deugdelijk functioneren.
 2. F&L Rental Group verplicht zich om bij de uitvoering van de werkzaamheden daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving acht te nemen, zoals die van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden.
 3. F&L Rental Group verplicht zich om de Opdrachtgever te wijzen op:
  – Eventuele onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden.
  – Onjuistheden in de door Opdrachtgever gewenste constructies/aanleg en werkwijzen.
 4. De in artikel 5.3 neergelegde verplichtingen van F&L Rental Group ontstaan wanneer F&L Rental Group de gebreken of onjuistheden kende of behoorde te kennen.
 5. F&L Rental Group zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.

Artikel 6 Prijzen/ Tarieven/ Facturen

 1. De door F&L Rental Group gehanteerde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen of eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reizen verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Alle in artikel 2.2 vermelde zaken waaronder belastingen van overheidswege, waterverbruik, dieselverbruik, benzineverbruik, vorstbescherming, reizen verblijf-, verzend- en administratiekosten worden indien van toepassing separaat gefactureerd aan de Opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte/aanbieding. F&L Rental Group behoudt zich het recht om deze kosten;
  1. In een totaalfactuur op te nemen of
  2. Apart te factureren.
 3. Als na de totstandkoming van een Overeenkomst tussen F&L Rental Group en Opdrachtgever zich prijsverhogingen voordoen voor de dor F&L Rental Group te gebruiken materialen, energie of overige zaken die nodig zijn voor de uitvoer van de werkzaamheden is F&L Rental Group gerechtigd deze meerkosten door te berekenen aan de Opdrachtgever.
 4. Als F&L Rental Group de meerkosten doorberekend zoals bepaald is in artikel 6.3, komt de Opdrachtgever het recht tot ontbinding van de overeenkomst alleen toe wanneer de doorberekende meerkosten tenminste vijftien (15) procent van het originele factuurbedrag bedragen.

Artikel 7 Betaling

 1. Betaling dient veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden, op een door F&L Rental Group te bepalen wijze, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Als de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, na een sommatie tot betaling van F&L Rental Group, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door F&L Rental Group gemaakt indien F&L Rental Group op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de Opdrachtgever verwikkeld geraakt, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % over het openstaande bedrag, maar tenminste EUR 200,–. Indien Opdrachtgever een Consument is worden de verschuldigde buitengerechtelijke kosten berekend aan de hand van de Wet Incasso Kosten.
 4. F&L Rental Group kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen als zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
 • Aan Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend dan wel aangevraagd;
 • Ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • Het vermoeden bestaat dat Opdrachtgever niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen;
 • Opdrachtgever handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de Overeenkomst met F&L Rental Group voortvloeiende verplichting;
 • Opdrachtgever inbreuk maakt op rechten van derden;
 • Opdrachtgever handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van F&L Rental Group;
 • Opdrachtgever niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel als dan niet aangetekend schrijven;
 • Bij terugkerende betalingsproblemen.
 1. Als F&L Rental Group overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 7.4 wordt al hetgeen door de Opdrachtgever aan F&L Rental Group verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar. Daarnaast is Opdrachtgever verplicht al hetgeen de Opdrachtgever onder zich houdt van F&L Rental Group (daaronder ook Huurobjecten begrepen) direct te retourneren aan F&L Rental Group.

Artikel 8 Overmacht

 1. F&L Rental Group is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen richting, tegenover of naar de Opdrachtgever als hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch op grond van, op basis van de wet, een rechtshandeling, weersomstandigheid of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Als F&L Rental Group ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is F&L Rental Group gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. F&L Rental Group sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door toedoen van de door F&L Rental Group verrichte werkzaamheden, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van F&L Rental Group, haar directie en/of leidinggevend personeel.
 2. Onder indirect schade dient in ieder geval verstaan te worden: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, overlijdens- en letselschade en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door F&L Rental Group geleverde zaken.
 3. Als F&L Rental Group aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van F&L Rental Group beperkt tot uitsluitend de directe schade waarbij ook de aansprakelijkheid beperkt is tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van F&L Rental Group aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan F&L Rental Group toegerekend kunnen worden en F&L Rental Group eerst in de gelegenheid is gesteld om de gebrekkige prestatie zelf te herstellen en de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
 5. De Opdrachtgever vrijwaart F&L Rental Group onherroepelijk tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien (in de meest brede zin van het woord) uit – dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 10 Algemene bepalingen

 1. Alle informatie die door een partij wordt verkregen over, van of voor de activiteiten van de andere partij is geheim en mag tijdens de looptijd van het Overeenkomst als ook daarna niet aan derden worden bekend gemaakt op welke wijze dan ook
 2. Als een bepaling van de Overeenkomst dan wel onderhavige algemene voorwaarden nietig is op grond van de wet of nietig wordt verklaard bij rechterlijke beschikking of in enig opzicht onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt op grond van, op basis van de wetten van enig rechtsgebied, zijn de overige bepalingen af splitsbaar, worden ze niet daardoor gewijzigd en blijven ze van kracht.
 3. Elk afzien, elke inschikkelijkheid of tolerantie door F&L Rental Group van of over enige voorwaarde of enig recht uit hoofde van de overeenkomst, tast de afdwingbaarheid van deze voorwaarde of dit recht niet aan.
 4. De Opdrachtgever mag de overeenkomst of enig deel ervan of enig recht of belang op grond ervan niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van F&L Rental Group. Deze toestemming is geheel voorbehouden aan F&L Rental Group en wordt alleen in uitzonderlijke omstandigheden gegeven.

Artikel 11 Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten waarbij F&L Rental Group partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen over de interpretatie of nakoming van de overeenkomst tussen F&L Rental Group en Opdrachtgever en/of algemene voorwaarden zijn exclusief onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Rotterdam.

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

 1. Deze Leveringsvoorwaarden maken onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden van F&L Rental Group en zijn, naast de Algemene Voorwaarden, van toepassing alle aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten en andere handelingen, die betrekking hebben Huurobjecten van F&L Rental Group en het in verband daarmee te verlenen van diensten door F&L Rental Group.
 2. Definities zijn grotendeels vastgesteld onder artikel 1 in de Algemene Voorwaarden en zijn ook van toepassing op onderhavige Leveringsvoorwaarden.

In Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Huurovereenkomst: De door Opdrachtgever bevestigde offerte van F&L Rental Group met betrekking tot de huur/ verhuur van een Huurobject.

Huurperiode: De tijd vanaf het moment waarop het Huurobject de F&L Rental Group vestiging of de plaats waar zij zich anders bevindt, verlaat totdat zij wordt terugontvangen op de vestiging van F&L Rental Group of in een andere door F&L Rental Group (in alle redelijkheid) genoemde plaats.

Gebruikersperiode: De tijd vanaf het moment dat Opdrachtgever de Huurobjecten inzet.

Werkdag: Maandag t/m vrijdag, met uitzondering van wettelijk vastgestelde feestdagen.

Werktijden: Normale Werktijden zijn van 8:00 tot 17:00 uur op elke Werkdag.

Locatie: Plaats waaraan het Huurobject is, of moet worden geleverd op aanwijzingen van de Opdrachtgever.

Artikel 12. Gebruikersperiode en Huurperiode

 1. De ingang en het einde van de verhuurperiode wordt in overleg tussen F&L Rental Group en Opdrachtgever vastgesteld in de overeenkomst tussen F&L Rental Group en Opdrachtgever.
 2. De Opdrachtgever betaalt slechts de Gebruikersperiode wanneer de huurperiode niet meer dan een werkdag voor de gebruikersperiode start en maximaal een werkdag na de gebruikersperiode eindigt, tenzij deze op verzoek van F&L Rental Group langer is. De duur van zowel de Gebruikersperiode als de Huurperiode wordt in de offerte gedefinieerd.
 3. Als F&L Rental Group door toedoen van de Opdrachtgever niet op de afgesproken datum en/of tijd kan aanvangen met de werkzaamheden, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle door F&L Rental Group te maken kosten die ontstaan door de vertraging.
 4. Voortzetting van de Gebruikers- of huurperiode na de in het aanbod gespecificeerde termijn gebeurt niet stilzwijgend. De Opdrachtgever moet een voortzetting ten minste vijf werkdagen voor het aflopen van de Huurperiode schriftelijk aanvragen. F&L Rental Group heeft de keuze de verlenging wel of niet te accepteren. De acceptatie door F&L Rental Group moet schriftelijk worden medegedeeld. Ongeacht of F&L Rental Group schriftelijk reageert, is de Opdrachtgever huur verschuldigd totdat de Huurobject bij een F&L Rental Group vestiging of aangegeven plaats is terugbezorgd. In het geval dat F&L Rental Group de verlenging van de Huurperiode weigert, moet de Huurobject beschikbaar worden gesteld om te worden opgehaald zoals oorspronkelijk is overeengekomen.
 5. Als de Opdrachtgever voortijdige beëindiging van de Huurovereenkomst verzoekt, moet de Opdrachtgever het volle overeengekomen bedrag van de huur en de kosten van de dienstverlening over de volledige periode van de Huurovereenkomst voldoen.

Artikel 13. Eigendom van het Huurobject

 1. Het Huurobject is en blijft te allen tijde eigendom van F&L Rental Group. De Opdrachtgever heeft geen rechten, aanspraken en belangen op en in het Huurobject.
 2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om op het Huurobject aangebrachte, merken, nummers, eigendomsnaam van F&L Rental Group en/of andere opschriften, te doen veranderen, bedekken, beschadigen noch daaraantoe te voegen.
 3. De Opdrachtgever houdt het Huurobject vrij van ieder(e) onderzoek, beslaglegging, executie, inbeslagname, heffing, pandrecht, zekerheidsstelling en bezwaring van welke aard dan ook en stelt F&L Rental Group onmiddellijk op de hoogte van een voorgaande overeenkomstige gebeurtenis die gevolgen heeft voor de Huurobject.

Artikel 14. Zorg voor het Huurobject

 1. De Opdrachtgever is geheel verantwoordelijk en aansprakelijk voor:
  1. De veilige bewaring tijdens de Huurperiode;
  2. Het gebruik van het Huurobject in overeenstemming met de specificaties en met relevante wet- en regelgeving;
  3. Het toezien op gebruik van het Huurobject door daartoe bevoegde personen;
  4. Het gebruik van het Huurobject voor het daartoe bestemde doel, binnen de vastgestelde capaciteit;
  5. Het opvolgen van instructies van de F&L Rental Group met betrekking tot het Huurobject.
 2. De Opdrachtgever mag het Huurobject of enig deel ervan niet wederverhuren, onderverhuren, uitlenen of anderszins beschikbaar stellen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van F&L Rental Group. De Opdrachtgever vrijwaart F&L Rental Group voor alle verliezen, schaden, kosten, onkosten en uitgaven die een gevolg zijn van het niet voldoen aan deze eis.
 3. Het dagelijks onderhoud gedurende de huurperiode is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever controleert op eigen kosten hetgeen dat nodig is voor de juiste werking van de Huurobject volgens, in overeenstemming met de specificatie van F&L Rental Group, tenzij met F&L Rental Group anders is overeengekomen.
 4. Bij schade aan het Huurobject, ontstaan door het handelen in strijd met deze voorwaarden en in het bijzonder artikel 4 van deze voorwaarden, is Opdrachtgever aansprakelijkheid voor de schade en zal zij de kosten voor het herstel dan wel vervanging volledig vergoeden aan F&L Rental Group, vermeerderd met de kosten voor het vaststellen van de (omvang van de) schade.

Artikel 15. Service Onderhoud

 1. F&L Rental Group zal tijdens de Huurperiode het Huurobject kunnen voorzien in service en onderhoud in overeenstemming met de standaardpraktijk van F&L Rental Group. Serviceonderhoud vindt plaats bij huurperiodes langer dan een week of bij 400 draaiuren van een aggregaat. De Opdrachtgever mag zelf geen groot onderhoud, met uitzondering van, onder voorbehoud van hetgeen is bepaald in artikel 4.3, uitvoeren of een derde inschakelen om service te verrichten, tenzij F&L Rental Group vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 2. De Opdrachtgever stelt het Huurobject aan F&L Rental Group beschikbaar ten behoeve van het serviceonderhoud. In geval van een routinebeurt maakt F&L Rental Group minimaal twee werkdagen van tevoren een afspraak op welke werkdag dit zal plaats vinden. In geval van een veiligheidsrisico of een kans op uitval van de Huurobject, vindt het serviceonderhoud per direct plaats.
 3. F&L Rental Group plant routineonderhoud in overeenstemming met de verwachte onderhoudsdatum op basis van de meest recente onderhoudsdatum, op basis van het met de Opdrachtgever overeengekomen draairegime. Eventuele wijzigingen in de omstandigheden van gebruik, waaronder dagelijkse bedrijfsuren, belasting of andere veranderde omgevingsomstandigheden, worden door Opdrachtgever onmiddellijk aan F&L Rental Group medegedeeld. Als de Opdrachtgever dergelijke veranderingen niet kenbaar maakt en het Huurobject langer dan de vastgestelde duur tussen twee onderhoudsbeurten in wordt gebruikt moet de Opdrachtgever F&L Rental Group schadeloos stellen voor bijkomende slijtage en beschadigingen van het Huurobject door de volledige kosten van de volgende servicebeurt en eventuele eruit voortvloeiende reparaties te betalen.
 4. In geval van geregeld onderhoud of onverwacht spoedeisend werk dat vanwege een verplichting van F&L Rental Group wordt uitgevoerd, blijft de Opdrachtgever de huur verschuldigd voor de tijd dat het Huurobject niet kan worden gebruikt, tenzij het onderhoud dan wel spoedeisend werk langer dan 4 uur duurt.

Artikel 16. Locatie

 1. Indien van toepassing, dient de Opdrachtgever op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening alle vereiste vergunningen en toestemmingen van de relevante instanties te verkrijgen voor het plaatsen en gebruik van het Huurobject.
 2. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de bodemcondities op de Locatie geschikt zijn geschikt is voor verplaatsing van het Huurobject. Als de condities van de grond zacht of om andere redenen ongeschikt is, zal de Opdrachtgever op eigen kosten rijplaten of vergelijkbare middelen leveren en op een geschikte positie leggen zodat het Huurobject erover kan worden verplaatst of erop kan worden gebruikt.
 3. Opdrachtgever zorgt dat de Locatie waar de door F&L Rental Group de werkzaamheden zal verrichten vrij van obstakels is op het moment dat F&L Rental Group aanvangt met de werkzaamheden.
 4. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de locatie waar een elektrische installatie geplaatst wordt vlak is en de ondergrond droog is.
 5. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat geen onderdelen van de elektrische installatie in contact met elektrisch geleidend materiaal kunnen komen.
 6. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden die niet tot het werk van de F&L Rental Group behoren, zodanig worden verricht dat de uitvoering van de door F&L Rental Group te verrichten werkzaamheden geen vertraging ondervindt.
 7. Indien de door F&L Rental Group te verrichten werkzaamheden toch vertraging oplopen door omstandigheden als beschreven in onder artikel 6 en/of 7, dient de Opdrachtgever de daarmee veroorzaakte schade en kosten aan de F&L Rental Group te vergoeden, mits deze omstandigheden aan Opdrachtgever kunnen worden toegerekend.
 8. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat geleverde Huurobjecten welke nog niet gemonteerd zijn, en ook benodigde gereedschappen en reserve Huurobjecten kunnen worden opgeslagen op een niet-openbare, doch wel voor F&L Rental Group toegankelijke, plaats welke bestemd is voor de opslag van deze zaken.
 9. De Opdrachtgever verleent werknemers, medewerkers, agenten en verzekeraars van F&L Rental Group op alle redelijke tijden toegang (met inbegrip van toegang voor voertuigen) tot het Huurobject om deze te inspecteren, te testen, aan te passen, te onderhouden/service te verlenen, te herstellen of te vervangen.
 10. De Opdrachtgever mag het Huurobject niet van de Locatie verplaatsen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van F&L Rental Group.

Artikel 17. Arbo en veiligheid

 1. F&L Rental Group verricht alle werkzaamheden volgens en in overeenstemming met de op dat moment geldende Arbowetgeving en verwacht dit ook van de Opdrachtgever. Voor vragen, suggesties en maatregelen met betrekking tot relevante voorwaarden van Arbobepalingen kan de Opdrachtgever zich richten tot F&L Rental Group.
 2. De Opdrachtgever is gehouden alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de veiligheid van het personeel van F&L Rental Group te garanderen.
 3. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat alle veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen die van een redelijk handelend, redelijk bekwaam gebruiker en goed huisvader van het Huurobject verlangd mogen worden. Dit kan met zich meebrengen dat zij zorg moeten dragen voor extra veiligheidswaarschuwingen of bijvoorbeeld het plaatsen van hekken.
 4. Opdrachtgever voorziet kosteloos in passende voorzieningen voor het personeel van F&L Rental Group. Hierbij dient onder andere – doch niet uitsluitend – gedacht te worden aan sanitaire voorzieningen, parkeergelegenheid, rustgelegenheid, crewcatering etc.
 5. F&L Rental Group voert geen werkzaamheden uit wanneer deze een gevaar kunnen opleveren voor het personeel van F&L Rental Group. Weigering van het verrichten van werkzaamheden op grond van artikel 7.5. van deze voorwaarden levert geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst op.

Artikel 18. Opneming en goedkeuring van werkzaamheden

 1. Opneming zal plaatsvinden op een nader overeen te komen tijdstip, nadat de door F&L Rental Group te leveren Huurobjecten en het verrichten werkzaamheden naar inziens van de F&L Rental Group zijn voltooid.
 2. Opneming zal geschieden in het bijzijn van (een vertegenwoordiger van) Opdrachtgever en een vertegenwoordiger van F&L Rental Group.
 3. Na opneming van het door F&L Rental Group geleverde Huurobject en de door F&L Rental Group uitgevoerde werkzaamheden zal Opdrachtgever onmiddellijk aan F&L Rental Group meedelen of hij akkoord gaat met het door F&L Rental Group opgeleverde werk.
 4. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat, zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur, mondeling of schriftelijk de gebreken aan F&L Rental Group melden, waarna F&L Rental Group de mogelijkheid wordt geboden om Huurobject en werkzaamheden in overeenstemming met de wensen van Opdrachtgever te brengen.
 5. Alle leveringen worden geacht te zijn goedgekeurd, geleverd in een functionerende toestand, vrij van kenbare schade of defecten indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 8.4 bepaalde termijn zijn bezwaren ten gehore heeft gebracht.

Artikel 19. Reclamaties garantie en reparatie

 1. Wanneer zich gebreken voordoen nadat opneming en overeenkomstige goedkeuring heeft plaatsgevonden, dient Opdrachtgever onmiddellijk na ontdekking van deze gebreken dit aan F&L Rental Group te melden, waarna Opdrachtgever F&L Rental Group de mogelijkheid geeft de gebreken te verhelpen.
 2. Om het gebrek te verhelpen heeft de F&L Rental Group keuze uit:
  • reparatie door F&L Rental Group en met zo weinig mogelijk en redelijkerwijze uitvoerbare vertraging;
  • het desbetreffende Huurobject te vervangen.
 3. Als het Huurobject uitvalt of een defect heeft door behoorlijk, normaal gebruik of redelijke slijtage of de ontwikkeling van een inherent gebrek of een gebrek dat niet is vast te stellen door een redelijk onderzoek, komen de kosten voor reparatie voor rekening van F&L Rental Group.
 4. Als het Huurobject uitvalt of een defect heeft door onbehoorlijk, ondeskundig gebruik of anderen reden (zoals, doch niet uitsluitend, weeromstandigheden) waarop de F&L Rental Group geen invloed heeft, komen de kosten voor reparatie rekening van de Opdrachtgever.
 5. Als er een deskundigenonderzoek nodig is om de oorzaak van de uitval of het defect te bepalen en de deskundige concludeert dat het niet toe te schrijven is aan een oorzaak die binnen de invloedsfeer van F&L Rental Group valt, draagt de Opdrachtgever de kosten van het deskundigenonderzoek.
 6. Indien reparatie niet uitvoerbaar is ondanks redelijke inspanningen van F&L Rental Group en indien een vervangend Huurobject niet beschikbaar is tegen redelijke kosten (naar het oordeel van F&L Rental Group), mag F&L Rental Group de huur onmiddellijk beëindigen en heeft zij geen enkele aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever voor die beëindiging of voor enig gevolg van die uitval, het defect of die beëindiging, behoudens bij opzet of grove nalatigheid zijdens F&L Rental Group waardoor het gebrek aan het Huurobject is veroorzaakt.
 7. De Opdrachtgever mag niet zelf reparaties uitvoeren of een derde inschakelen om reparaties te verrichten, tenzij F&L Rental Group vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Reparaties geschieden in overeenstemming met de standaardpraktijk van F&L Rental Group.

Artikel 20. Specifieke regels over verhuurobjecten

Stroom/water

 1. Als het Huurobject wordt aangesloten op voorzieningen – in de ruimste zin van het woord – van de Opdrachtgever gelden de volgende eisen;
  • Deze voorzieningen voldoen aan alle wettelijke richtlijnen en keuringen. Beoordeling, besluitneming en uitvoering van de elektrische aansluitingen van het Huurobject op de voorzieningen van de Opdrachtgever behoren geheel tot de eigen verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.
  • Alle aansluitingen dienen binnen redelijke straal aanwezig te zijn;
  • F&L Rental Group kan niet instaan voor de compatibiliteit.
 1. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een geschikte aarding van de installatie. Dit is via F&L Rental Group aan te vragen.
 2. Brandstof, olie, smeermiddelen en koelvloeistof moeten, als deze door de Opdrachtgever na goedkeuring van F&L Rental Group worden geleverd, van een kwaliteit en type zijn die door F&L Rental Group worden gespecificeerd.
 3. Als het Huurobject watervoorzieningen omvat, verklaart Opdrachtgever het volgende;
  • de kwaliteit en capaciteit van het water aan het innamepunt voldoen aan de gestelde eisen van het waterleidingen besluit. Op verzoek kan F&L Rental Group een kopie van het waterleidingenbesluit toezenden;
  • alle medewerking te verlenen welke F&L Rental Group nodig heeft bij het verkrijgen van watermonsters en/of het inspecteren van aangesloten toestellen en de gebruikte materialen;
  • toestemming aan F&L Rental Group te verlenen om de waterkwaliteit aanvullend te laten onderzoeken en zonodig maatregelen te treffen over deze kwaliteit. De kosten voor dit meerwerk zijn voor rekening van de Opdrachtgever;
  • F&L Rental Group is niet aansprakelijk voor eventuele schade van onderbrekingen tekortkomingen of veranderingen in de kwaliteit van het water
  • als en voor zover F&L Rental Group gegronde redenen heeft om te twijfelen aan de kwaliteit van het water heeft zij het recht de werkzaamheden op te schorten en huurobjecten buiten werking te stellen. Opdrachtgever is in dit geval wel gehouden aan de financiële verplichtingen richting, tegenover of naar F&L Rental Group;
  • Opdrachtgever wordt beschouwd als tijdelijke beheerder van een openbaar waterleidingnet.
  • bekend te zijn met de gevaren van legionella en zich er daarom bewust van te zijn dat warmwaterinstallaties waarin de tempratuur van het water tussen de 24 en 80 graden Celsius bedraagt gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid. Opdrachtgever dient alle maatregelen te treffen welke redelijkerwijs verlangd kunnen worden dan wel die van overheidswege zijn opgelegd om te voorkomen dat er besmettingsgevaar ontstaat door legionella;
  • Indien de omgevingstemepratuur nul graden Celsius is of lager is en/of dat vorst wordt voorspelt en/of de kans daarop aannemelijk wordt geacht, heeft F&L Rental Group gegronde reden om extra maatregelen te nemen tegen bevriezingen. De kosten voor dit meerwerk zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 4. Als het Huurobject klimaatvoorzieningen omvat, zoals koelingsapparaten of verwarming kunnen aan het gegeven advies van F&L Rental Group geen rechten worden ontleend.
 5. Als en voor zover de door F&L Rental Group geleverde apparatuur wordt aangesloten op andere apparatuur welke niet is geleverd door F&L Rental Group, zal F&L Rental Group niet instaan voor de compatibiliteit en eventuele schade (in welke vorm dan ook) die door het aansluiten op andere apparatuur is veroorzaakt
 6. Toestellen en/ of installaties van Opdrachtgever dienen aan de navolgende eisen te voldoen:
  • Zij moeten zijn voorzien van een CEE en indien van toepassing KIWA-keurmerk
  • Zij mogen geen schade/ gevaar – in de ruimste zin des woord – opleveren aan de materialen van F&L Rental Group.

Artikel 21. Teruggave verplichtingen

 1. De verantwoordelijkheid voor het retourneren van het Huurobject aan F&L Rental Group wanneer de overeengekomen Huurperiode is verstreken ligt volledig bij de Opdrachtgever. Het Huurobject moet in goed functionerende conditie aan F&L Rental Group worden teruggegeven, normale slijtage niet meegerekend, en in dezelfde toestand waarin zij oorspronkelijk was geleverd (wanneer het Huurobject kabels in kratten omvat, dan is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor het weer oprollen van de kabels en deze weer in de krat te retourneren).
 2. Als de Opdrachtgever enig deel van het Huurobject door welke oorzaak dan ook niet terugbezorgt (ongeacht of hier nalatigheid of een andere fout vanuit de Opdrachtgever of zijn werknemers, medewerkers of agenten bij betrokken is), dan is de Opdrachtgever richting, tegenover, naar F&L Rental Group aansprakelijk voor
  • De volledige kosten van vervanging van het Huurobject; en
  • F&L Rental Groups huurprijs over het Huurobject totdat betaling van genoemde kosten plaatsvindt.
 3. Als de Opdrachtgever enig deel van het Huurobject door welke oorzaak dan ook in een andere staat terugbezorgt (ongeacht of hier nalatigheid of een andere fout vanuit de Opdrachtgever of zijn werknemers, medewerkers of agenten bij betrokken is), dan is de Opdrachtgever richting, tegenover, naar F&L Rental Group aansprakelijk voor;
  • De volledige kosten van reparaties die F&L Rental Group nodig of gewenst acht; of
  • De volledige kosten van vervanging van het Huurobject als F&L Rental Group meent dat reparaties niet uitvoerbaar of kosteneffectief zouden zijn; of
  • De hieruit voortvloeiende manuren voor de herstelwerkzaamheden, waaronder schoonmaak etc.; en
  • De huurprijs van F&L Rental Group voor het Huurobject zolang het Huurobject buiten gebruik is door die reparaties;

Artikel 22. Derdenbeding

 1. Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig ermee in te stemmen dat het eigendom van het huurobject bij een derde kan (komen te) berusten of dat het huurobject kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de F&L Rental Group te vorderen heeft of mocht hebben uit hoofde van huur- en/of financiële leaseovereenkomsten of uit welke hoofde dan ook.
 2. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Opdrachtgever het huurobject op eerste verzoek aan de hiervoor bedoelde derde afgeven, zonder dat Opdrachtgever zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het huurobject zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de F&L Rental Group jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige overeenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
 3. Als de situatie van sub 12.2 zich voordoet en de derde het gebruik van het huurobject door Opdrachtgever zou willen continueren, is Opdrachtgever verplicht om op eerste verzoek van de derde een overeenkomst met hem te sluiten, voor de restant looptijd van de onderhavige overeenkomst onder gelijkluidende condities.
 4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van artikel 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.
 5. Het in dit artikel opgenomen derdenbeding kan noch door Opdrachtgever of F&L Rental Group worden herroepen.

Artikel 23. Verzekering

F&L Rental Group heeft een collectieve verzekering voor zijn verhuurgoederen. Deze biedt F&L Rental Group aan tegen 8% van de bruto huursom exclusief transport en exclusief brandstof vanwege de Huurovereenkomst. Opdrachtgever en F&L Rental Group sluiten daartoe een separate overeenkomst indien Opdrachtgever gebruik wenst te maken van de verzekering. De polisvoorwaarden van deze verzekering maken onderdeel uit van deze voorwaarden. De polisvoorwaarden zijn de polismantel 665-07 van Nationale Nederlanden. Als aanvulling op deze polisvoorwaarden gelden de volgende artikelen:

 1. De dekking van de verzekering bij zelfrijdend werkmaterieel bedraagt:

De maximaal verzekerde som voor het WAM-risico bedraagt:
€ 2.500.000,00 over materiële schade per gebeurtenis;
€ 7.500.000,00 over lichamelijk letsel per gebeurtenis;
€ 2.500.000,00 voor het werkrisico per gebeurtenis.

 1. Het dekkingsgebied is Europa. Alle schade buiten Europa komt voor risico van de Opdrachtgever.
 2. Eigen gebrek (uitsluitend voor aggregaten) De verzekering dekt ook schade aan het verzekerde object door eigen gebrek of eigen bederf. Deze dekking wordt voor maximaal 10 jaar na constructiedatum van een verzekerd object of voor maximaal 25.000 draaiuren verleend, onverschillig welke het eerst wordt bereikt. Na deze termijn of draaiuren zal deze dekking per eerstkomende hoofdvervaldatum vervallen.
 3. Uitsluitingen in aanvulling op de uitsluitingen in de voorwaarden 665-07: In de voorwaarden 665-07 zijn diverse schades uitgesloten. In aanvulling op die uitsluitingen geldt ook dat schade door verduistering van het gehuurde, schade aan zaken waarvan de Opdrachtgever bezitter of houder is (artikel 2.1.2 en 2.1.3 van de voorwaarden 665-07) is uitgesloten van dekking op basis van de polis 665-07. Daarnaast is schade aan kabels uitgesloten, tenzij deze schade is ontstaan door brand, schade tijdens het transport van/naar de Locatie vanaf F&L Rental Group, daaronder begrepen diefstal tijdens het transport.
 4. Doorverhuur
  Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het object aan derden onder te verhuren of in (mede)gebruik te geven onder welke benaming dan ook, anders dan met schriftelijke toestemming van verzekeringnemer. Eventuele ontstane schade wordt verhaald op u en/of de Opdrachtgever van het object.
 5. Aanpassingen
  Het is de Opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen op of aan het materieel aan te brengen. Eventuele ontstane schade wordt verhaald.
 6. Verplichtingen van de Opdrachtgever:
  Zodra Opdrachtgever/Huurder of een ondergeschikte kennis heeft van een gebeurtenis waaruit voor de verzekeraar een verplichting tot schadevergoeding zou kunnen ontstaan is Opdrachtgever verplicht:
 7. Zo spoedig mogelijk de gebeurtenis te melden;
 8. Zo spoedig mogelijk alle gegevens te verstrekken en stukken toe/door te zenden;
 9. Een schriftelijke ondertekende verklaring te verstrekken over, van, voor oorzaak, toedracht en omvang;
 10. Uw volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van de verzekeraar zou kunnen benadelen
 11. Eigen risico
  Eigen risico per gebeurtenis is € 2.500,00. Het te betalen eigen risico is voor rekening van Opdrachtgever/Huurder

Artikel 24. Risico en kosten Opdrachtgever

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verzekering van het gehuurde product, wanneer ze na overleg van eigen polis een goedkeuring hebben gekregen van F&L Rental Group. Zo niet dan wordt er gebruik gemaakt van de verzekering van F&L Rental Group en zal 8% over de bruto huursom worden berekend exclusief, brandstof en transport. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verzekeren van het Huurobject en zichzelf tegen alle risico’s over het Huurobject.

Ter voorkoming van twijfel: tot deze risico’s behoren diefstal, opzettelijke en onopzettelijke schade, brand, overstroming en alle risico’s die voortvloeien uit de aanwezigheid of de werking van het Huurobject op de Locatie (met inbegrip van, met inachtneming van de algemeenheid van het voorgaande, wettelijke aansprakelijkheden richting, tegenover, naar derden die daar uit voortvloeien uit de werking van, of vanwege, het Huurobject). Deze verzekering moet worden aangehouden vanaf het tijdstip waarop het Huurobject op de Locatie wordt afgeleverd totdat het Huurobject later van de Locatie wordt gehaald en moet ook het vervoer dekken als deze voor de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever komt. Eventuele verzekeringsgelden die door de Opdrachtgever worden ontvangen over die risico’s, moeten in de mate waarin F&L Rental Group dat nodig acht, worden toegepast op aanwijzing van F&L Rental Group. F&L Rental Group moet als begunstigde worden genoemd.

Artikel 25. Ontheffing van verzekeringsplicht

Als dat schriftelijk met F&L Rental Group is overeengekomen of indien het bewijs van Opdrachtgevers verzekering niet op het afgesproken tijdstip van aflevering is ontvangen, dan zal de Opdrachtgever onder de betreffende voorwaarden F&L Rental Group ‘s ontheffing van verzekeringsplicht (de “O.v.v.”) kopen. In dit geval zijn de voorwaarden behorende tot F&L Rental Group ‘s ontheffing van verzekeringsplicht, zoals opgenomen in de Bijlage (Ontheffing van Verzekeringsplicht) van toepassing.

Artikel 26. Informatie bij verlies of schade

De Opdrachtgever informeert F&L Rental Group terstond over (a) verlies van of schade aan het Huurobject en, indien De mogelijkheid dat een verlies of schade is veroorzaakt door een derde niet kan worden uitgesloten, stelt Opdrachtgever de politie in kennis van het verlies of de schade en zendt hij een kopie van het schriftelijke rapport van die kennisgeving zonder uitstel naar F&L Rental Group, (b) indien het Huurobject betrokken is bij een ongeluk dat verwonding van personen of schade aan eigendommen. De Opdrachtgever mag geen enkele erkenning, aanbod, belofte van betaling of schadeloosstelling doen of verrichten zonder schriftelijke toestemming van F&L Rental Group.

Artikel 27. Vrijwaringen

De Opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor, en vrijwaart F&L Rental Group volledig en onherroepelijk,

 • voor schade die ontstaat aan of met betrekking tot het Huurobject; of als gevolg van het gebruik of de situatie van het Huurobject; of door het door de Opdrachtgever niet tijdig terugbezorgen van enig deel van het Huurobject bij beëindiging van het Huurovereenkomst of de overeengekomen Huurperiode;
 • dient de Opdrachtgever F&L Rental Group volledig te vrijwaren voor alle vorderingen, door wie dan ook, wegens lichamelijk letsel of materiële schade als gevolg van of in verband met het gebruik of de situatie van het Huurobject en ten aanzien van alle kosten en onkosten die ermee verband houden, op welke rechtsgrond dan ook; en
 • kosten, bekeuringen, boetes, schadevergoedingen, aanslagen en/of onkosten die zijn geheven, opgelegd, opgelopen of toegekend wegens een schending van toepasselijke milieuwetten, -regels of –voorschriften in verband met het uitstorten, afgeven en/of wegdoen van gevaarlijke materialen of stoffen in de loop van de exploitatie, het gebruik, de behandeling of het vervoer van het Huurobject. De vrijwaringen zijn niet van toepassing in de mate waarin het verlies of de schade voortvloeit uit nalatigheid, met inbegrip van opzet of bewuste roekeloosheid, van F&L Rental Group of haar werknemers, medewerkers of agenten.